scheidingsmediation / coaching

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Patrizia Marcucci Scheidingsmediation & Coaching

Eenmanszaak

1. Patrizia Marcucci Scheidingsmediation & Coaching is een eenmanszaak, met als doel het beoefenen van een mediation- en coachingspraktijk. Patrizia Marcucci is gevestigd te Breda en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel voor Breda onder nummer 17246388.

Toepasselijkheid

2. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht strekkende tot (juridische) dienstverlening, daaronder begrepen iedere aanvullende en/of gewijzigde opdracht en/of vervolgopdracht, die aan Patrizia Marcucci Scheidingsmediation & Coaching dan wel aan iedere derde die als dan niet in dienstbetrekking van Patrizia Marcucci Scheidingsmediation & Coaching wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn tenzij hiervan schriftelijk en uitdrukkelijk door partijen is afgeweken.

3. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op opdrachten en coaching werkzaamheden die Patrizia Marcucci Scheidingsmediation & Coaching zal verrichten als “stiefcoach”. Hiervoor zijn de algemene voorwaarden van STIEFenCO van toepassing.

4. Indien enig beding in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn dan wel vernietigd mocht worden, dan blijven de overige voorwaarden onverminderd van toepassing. Aan het nietige of vernietigde beding komt dan een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, waarop een beroep kan worden gedaan.

Opdracht

5. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Patrizia Marcucci Scheidingsmediation & Coaching is een mediationovereenkomst, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Alle opdrachten behelzen inspannings-verbintenissen en nimmer resultaatsverbintenissen. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7;407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten.

6. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Patrizia Marcucci Scheidingsmediation & Coaching, ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.

7. De uitvoering van opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de opdrachten en de uitvoering daarvan geen rechten ontlenen.

Inschakelen derden

8. Bij de uitvoering van opdrachten is Patrizia Marcucci Scheidingsmediation & Coaching gerechtigd derden in te schakelen.

9. Patrizia Marcucci Scheidingsmediation & Coaching is door de opdrachtgever gemachtigd om aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden te aanvaarden. Patrizia Marcucci Scheidingsmediation & Coaching is voor de gedragingen en/of tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

10. Patrizia Marcucci Scheidingsmediation & Coaching zal bij de keuze van deze derden de vereiste zorgvuldigheid betrachten en, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleg met de opdrachtgever plegen. Dit overleg over de inschakeling van derden geldt niet voor inschakeling van koeriers en deurwaarders en evenmin indien een procesadvocaat in een ander arrondissement wordt ingeschakeld.

11. De opdrachtgever vrijwaart Patrizia Marcucci Scheidingsmediation & Coaching tegen alle aanspraken van derden alsmede de door Patrizia Marcucci Scheidingsmediation & Coaching in verband daarmee te maken kosten, waaronder begrepen de kosten van juridische bijstand, welke aanspraken op enige wijze samenhangen met of voortvloeien uit de door Patrizia Marcucci Scheidingsmediation & Coaching voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

Terbeschikkingstelling van informatie door de opdrachtgever

12. De opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, die Patrizia Marcucci Scheidingsmediation & Coaching naar haar oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste
wijze ter beschikking te stellen. De opdrachtgever staat jegens Patrizia Marcucci Scheidingsmediation & Coaching in voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en informatie.

13. De opdrachtgever zal Patrizia Marcucci Scheidingsmediation & Coaching steeds onverwijld informeren over alle feiten en ontwikkelingen die van belang zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden, daaronder mede begrepen wijziging van zijn adres- en contactgegevens.

14. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden zijn voor rekening van de opdrachtgever.

15. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Patrizia Marcucci Scheidingsmediation & Coaching ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit. Indien en voor zover de opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde originele bescheiden aan de opdrachtgever geretourneerd.

16. Indien de opdrachtgever de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens en/of bescheiden niet tijdig verschaft nadat hierom is verzocht door Patrizia Marcucci Scheidingsmediation & Coaching of in enig ander opzicht de behandelaar niet in staat stelt of belemmert de opdracht uit te voeren, is Patrizia Marcucci Scheidingsmediation & Coaching gerechtigd de opdracht onmiddellijk op te schorten c.q. te beëindigen zonder schadeplichtig te worden.

Aansprakelijkheid

17. De aansprakelijkheid van Patrizia Marcucci Scheidingsmediation & Coaching is beperkt tot het bedrag waarop de door Patrizia Marcucci Scheidingsmediation & Coaching afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomend geval aanspraak geeft, vermeerderd met het verdrag van het eigen risico van Patrizia Marcucci Scheidingsmediation & Coaching onder die verzekering. Inzage in de polis kan desgevraagd door de opdrachtgever worden verkregen op het kantoor
van Patrizia Marcucci Scheidingsmediation & Coaching.

18. De aansprakelijkheid van mediator van Patrizia Marcucci Scheidingsmediation & Coaching voor schade aan personen en/of zaken is beperkt tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

19. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de in artikel 17 genoemde verzekering plaatsvindt is iedere aansprakelijkheid van Patrizia Marcucci Scheidingsmediation & Coaching jegens opdrachtgever in zijn totaliteit beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden (in verband waarmee de schade is ontstaan) door Patrizia Marcucci Scheidingsmediation & Coaching aan opdrachtgever in rekening is, dan wel zal worden gebracht voor de werkzaamheden in de periode van 12 maanden voorafgaand aan de aansprakelijkstelling, met een maximum van € 1.000,- (zegge: duizend euro).

20. De beperking van de aansprakelijkheid van Patrizia Marcucci Scheidingsmediation & Coaching geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Patrizia Marcucci Scheidingsmediation & Coaching of bij de tot de bij haar bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.

21. Iedere aansprakelijkheid (ongeacht de grondslag) van werknemers of andere natuurlijke personen die bij Patrizia Marcucci Scheidingsmediation & Coaching in dienst zijn (geweest) of waarmee Patrizia Marcucci Scheidingsmediation & Coaching in het kader van de uitvoering van de opdracht een overeenkomst heeft gesloten en welke personen voor het ontstaan van de schade (mede) verantwoordelijk kunnen worden gehouden, is uitgesloten. Verstrekte opdrachten worden door Patrizia Marcucci Scheidingsmediation & Coaching uitsluitend uitgevoerd voor de cliënt. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven geen rechten ontlenen.

22. Patrizia Marcucci Scheidingsmediation & Coaching gaat ervan uit, en bedingt bij deze, dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen. Al het e-mailverkeer, dataverkeer, audioverkeer, fax- en telefoonverkeer geschiedt ongecodeerd. Patrizia Marcucci Scheidingsmediation & Coaching is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onregelmatigheden in de communicatie, waaronder de verzending van virussen en niet of beschadigd ontvangen berichten. De in artikelen 17 tot en met 21 vervatte aansprakelijkheidsbeperking geldt derhalve ook indien de schade is veroorzaakt door (gebrek in de) bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, registers, internetverbinding en/of andere zaken of informatiebronnen van derden.

23. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval zes maanden nadat de opdrachtgever een mogelijke grond voor een aanspraak jegens Patrizia Marcucci Scheidingsmediation & Coaching heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken met een deugdelijke onderbouwing schriftelijk te worden medegedeeld aan Patrizia Marcucci Scheidingsmediation & Coaching. Dit geldt ook als een derde schadevergoeding vordert op grond van een van de opdrachtgever overgenomen of verkregen recht.

24. De opdrachtgever vrijwaart Patrizia Marcucci Scheidingsmediation & Coaching tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn of worden verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Patrizia Marcucci Scheidingsmediation & Coaching. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins onverhoopt letsel aan personen of beschadiging aan zaken wordt toegebracht, waarvoor Patrizia Marcucci Scheidingsmediation & Coaching, haar partners alsmede degenen die voor of ten behoeve van Patrizia Marcucci Scheidingsmediation & Coaching , al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam zijn, aansprakelijkheid draagt of dragen, dan zal de aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag waarop de door Patrizia Marcucci Scheidingsmediation & Coaching gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.

Honorarium

25. De werkzaamheden zullen door Patrizia Marcucci Scheidingsmediation & Coaching in rekening worden gebracht op basis van een uurtarief. In geval van spoedwerkzaamheden kan een bijzonder tarief in rekening worden gebracht. De in rekening te brengen tarieven worden, behoudens (tussentijdse) tariefsaanpassingen, telkens per 1 januari aangepast.

26. Aan iedere cliënt zullen worden doorbelast alle door Patrizia Marcucci Scheidingsmediation & Coaching ten behoeve van de zaak te maken kosten, zoals reiskosten, de kosten van gemeentelijke uittreksels. In beginsel zal maandelijks aan cliënt een gespecificeerde declaratie worden gestuurd voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

27. Betaling van iedere declaratie door de opdrachtgever dient -zonder opschorting of verrekening- te geschieden binnen de op de declaratie vermelde termijn. Na afloop van die termijn wordt de opdrachtgever geacht de juistheid van de declaratie te hebben aanvaard, tenzij de opdrachtgever voordien schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. Bij gebreke van tijdige betaling is sprake van verzuim en kan aan de opdrachtgever een rente in rekening worden gebracht van 1,5% per maand. Indien na te zijn aangemaand geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, zijn tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de cliënt zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

28. Bij niet betaling van de door of in opdracht van Patrizia Marcucci Scheidingsmediation & Coaching voor de opdrachtgever uitgevoerde werkzaamheden of als niet betaald dreigt te worden, is Patrizia Marcucci Scheidingsmediation & Coaching gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat volledige betaling van de openstaande facturen heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van ieder aansprakelijkheid van Patrizia Marcucci Scheidingsmediation & Coaching voor schade die daardoor mocht ontstaan.

29. Patrizia Marcucci Scheidingsmediation & Coaching is steeds gerechtigd van de opdrachtgever bij aanvaarding en tijdens de uitvoering van de opdracht betaling van (een voorschot op) het overeengekomen honorarium, verschotten, waaronder griffierechten (belast dan wel onbelast) en omzetbelasting te verlangen. De werkzaamheden kunnen worden opgeschort en/of een procedure wordt niet bij de rechtbank aanhangig gemaakt, indien opdrachtgever in verzuim is met de tijdige betaling van zijn declaraties. Indien sprake is van een voorschot wordt dit, behoudens andersluidende afspraken, verrekend met de laatste declaratie uit hoofde van de opdracht.

30. Indien op voorschotbasis wordt verwerkt, wordt het voorschot niet verrekend met tussentijdse declaraties, maar eerst met de einddeclaratie. Een eventueel restant voorschot wordt aan het einde van de opdracht gerestitueerd zonder dat daarover rente verschuldigd is. Indien op voorschotbasis wordt gewerkt en er is sprake van een niet betaling door de opdrachtgever, is Patrizia Marcucci Scheidingsmediation & Coaching gerechtigd het betaalde voorschot te verrekenen met de oudste openstaande declaratie.

Vernietiging dossiers

31. Het met de opdracht gevormde dossier zal gedurende zeven jaar worden bewaard (gerekend vanaf de datum van de laatste declaratie), waarna Patrizia Marcucci Scheidingsmediation & Coaching het recht heeft zonder nadere aankondiging het dossier te vernietigen.

Beveiligde gegevens

32. Patrizia Marcucci Scheidingsmediation & Coaching neemt bij de beveiliging van de gegevens van de opdrachtgever en van derden de zorg in acht die in de gegeven omstandigheden van haar mag worden verwacht. Patrizia Marcucci Scheidingsmediation & Coaching is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of schade als gevolg van onbevoegde toegang, ongeacht of het verlies en/of de schade het gevolg ius van de verzending van deze gegevens.

33. De opdrachtgever verleent toestemming om in verband met de opdracht binnen de organisatie van Patrizia Marcucci Scheidingsmediation & Coaching de verstrekte (persoons)gegevens te verwerken en ter kennis te brengen van diegenen binnen Patrizia Marcucci Scheidingsmediation & Coaching voor wie kennisneming van die gegevens nuttig is in verband met de behandeling van de opdracht dan wel relatiebeheer. De opdrachtgever verleent ook toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder internet en e-mail.

Klachtenregeling

34. Patrizia Marcucci Scheidingsmediation & Coaching Patrizia Marcucci heeft een interne klachtenregeling, die voorziet in een procedure om eventuele klachten van de opdrachtgever over de dienstverlening binnen een redelijke termijn en op een constructieve wijze af te handelen. Deze klachtprocedure is
van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Patrizia Marcucci Scheidingsmediation & Coaching en op alle rechtsverhoudingen van Patrizia Marcucci Scheidingsmediation & Coaching met opdrachtgevers. Deze klachtenregeling is opgenomen in artikel 35 van deze Algemene voorwaarden. Klachten die niet conform de klachtenregeling kunnen worden opgelost, kunnen voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbank.

35. Indien een opdrachtgever het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar Patrizia Marcucci Scheidingsmediation & Coaching, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris. Zij tracht samen met de opdrachtgever tot een oplossing te komen. De klachtenfunctionaris handelt de klachten af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven. De klachtenfunctionaris stelt de klager schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris het oordeel over de gegrondheid van de klacht danwel wordt de wijze van afwikkeling van de klacht via e-mail over en weer schriftelijk bevestigd.

Toepasselijk recht, bevoegde rechter

36. De rechtsverhouding tussen Patrizia Marcucci Scheidingsmediation & Coaching en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die uit de rechtsverhouding voortvloeien zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda of, naar keuze van Patrizia Marcucci Scheidingsmediation & Coaching, de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.

 Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig met ingang van 1 januari 2022.

 

Scroll naar boven